Pokud splňujete některé diagnózy v tabulce níže a jste sledován(a) v našem NZZ, volejte si pro kód na číslo 295 113 259.

Název skupiny Vydefinované diagnózy / zdravotní stavy na základě vyjádření příslušné odborné společnosti ČLS JEP
chroničtí pacienti – vyšší priorita
diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem diabetes mellitus léčený PAD či inzulinem, který je komplikován alespoň jednou z následujících komorbidit:
• ischemická choroba srdeční
• arterriální hypertenze
• chronická ledvinovou nedostatečnost a po transplantaci
• s obezitou či plicním onemocněním
• s chronickým jaterním onemocněním bez fibrózy či s mírnou fibrózou
obezita (BMI > 35 kg/m2) obezita (BMI > 35 kg/m2)
závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí) • idiopatická plicní fibróza (IPF) a jiné intersticiální plicní procesy ve sledování pneumologa
• chronická obstrukční plicní nemoc druhého a vyššího stupně na pravidelné léčbě ve sledování pneumologa
• bronchiektázie jakéhokoli původu ve sledování pneumologa
• cystická fibróza
• těžké astma v pravidelném sledování pneumologa nebo alergologa
• bronchogenní karcinom v léčbě ve sledování pneumologa či onkologa
• spánkové poruchy dýchání a/nebo respirační nedostatečnost z mimoplicních příčin (obezita, kyfoskolióza, neuromuskulární patologie) na domácí neinvazivní ventilační léčbě
závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu) • pacienti v chronickém dialyzačném léčení (hemodialýza a peritoneální dialýza)
• nemocní s onemocněním ledvin na imunosupresivní terapii
• nemocní se závažným snížením renální funkce (CKD G4 a G5)
závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance) • pacienti s chronickým jaterním onemocněním ve fázi cirhózy či pokročilé fibrózy (bez ohledu na etiologii)
• pacienti s chronickým jaterním onemocněním, kteří jsou imunokompromitováni
• pacienti s nádory jater a žlučových cest
• pacienti s chronickým jaterním onemocněním bez fibrózy či s mírnou fibrózou s obezitou
onkologické onemocnění • hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie
• hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným) nebo s významnou trombofilií
• pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci
stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na čekací listině před transplantací • nemocní po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně s funkčním štěpem: ledviny (Z940), srdce (Z941), plic (Z942), srdce a plic (Z943), jater (Z944), kostní dřeně, střeva, slinivky břišní, kmenových buněk (Z948)
• nemocní v čekacích listinách na tyto transplantace
závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie) závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce – zejména, ale ne výhradně:
• srdeční selháni
• ischemická choroba srdeční
• chlopenní vady
• kardiomyopatie
• onemocnění plicní cirkulace
• nemocní po plicní embolii
vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky
závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy postihující dýchací systém • závažné chronické neurologické onemocnění, které je spojeno s rizikem postižení dýchacího svalstva a / nebo s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 – pacienti s nervosvalovými chorobami (choroby periferních nervů a svalů, poruchy nervosvalového přenosu)
• pacienti s významným postižením hybnosti bez ohledu na etiologii (cévní, neurodegenerativní, potraumatické i jiné)
• pacienti s autoimunitními zánětlivými chorobami postihujícími centrální nebo periferní nervový systém
• pacienti s vzácnými chorobami nervového systému (vrozenými nebo získanými) s výše uvedeným rizikem
chroničtí pacienti – nižší priorita (očkování v další fázi)
vrozený nebo získaný kognitivní deficit, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření, např. nošení roušky, dodržování 2 m rozestupů apod. • psychotické poruchy (F2x – schizofrenie, schizoafektivní porucha, porucha s bludy).
• jedinci s poruchami vývoje intelektu (mentální retardace) a osoby s poruchami autistického spektra (PAS)
• pacienti s demencí
vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění covid-19 u vzácných onemocnění po dohodě s centrem vysoce specializované péče -jako doporučení lze použít metodiku dostupnou zde: https://www.vzacna-onemocneni.cz/images/dokumenty/ERN/Summary_ERN_COVID-19_Vaccination_DEF_CZ_Final.pdf
léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance) • pacienti se závažnými primárními imunodeficiencemi, kteří jsou léčeni pravidelným podáváním imunoglobulinů s.c. nebo i.v. v dávce odpovídající substitučnímu dávkování
• pacienti se závažnými primárními imunodeficiencemi, kteří jsou léčeni dlouhodobou profylaktickou léčbou antibiotiky
osoba pravidelně a dlouhodobě pečující o osobu z jedné z výše uvedených kategorií v další fázi

 

Informace pro pacienty:

  • Váš ošetřující lékař posoudil Váš zdravotní stav a jelikož žijete s onemocněním, které se pojí s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19, poskytl Vám unikátní kód, pomocí něhož se můžete přihlásit k očkování proti covid-19 na stránce https://crs.mzcr.cz. Tam naleznete též informace k procesu registrace a rezervace.
  • V přihlašovacím formuláři zaškrtnete políčko „osoba s chronickým onemocněním“ a vyberete si preferované očkovací místo. Prosíme, pokud můžete, zvolte očkovací místo doporučené Vaším lékařem.
  • Kód má omezenou platnost, a to do 30. dubna 2021.
  • Na očkovací místo si prosím přineste průkaz totožnosti a lékařskou zprávu potvrzující Vás zdravotní stav. Nemusí být nově vystavena Vaším lékařem, postačí ta z poslední návštěvy. Bez této zprávy Vám na očkovacím místě nebude umožněno očkování.
  • Kód je určen pouze Vám, nepředávejte ho ani nesdělujte jakékoli jiné osobě. Neoprávněné nakládání s kódem, včetně jeho zveřejnění či poskytnutí neoprávněné osobě, může být postiženo podle zákona.
  • Díky umožnění přednostního očkování zranitelných osob napomůžeme nejen jejich efektivní ochraně, ale též stabilizaci poskytování zdravotních služeb v ČR.